Centar za punu svjesnost u okviru Savjetovališta za odrasle pruža usluge psihološkog tretmana za osobe koje žele da prevaziđu svoje psihičke poteškoće, emocionalne probleme i ponašajne blokade koje ih sprečavaju da ostvare svoje pune potencijale i žive za njih smislenim životima. Osobe koje specično žele da razvijaju određeni domen svog života, u Savjetovalištu za odrasle Centra za punu svjesnost mogu naučiti kako da adekvatno i efikasno stvaraju smislene životne puteve i svjesno žive život koji je za njih vrijedan življenja.

Mario Maričić

psiholog, kvalifikovan za primjenu kognitivno – bihejvioralne terapije pod mentorskom supervizijom. U svom radu koristi spoj principa bihejvioralne nauke i istočnjačke filozofije i mudrosti u okviru psihoterapijskih modaliteta trećeg talasa bihejvioralnih terapija, zasnovanih na punoj svjesnosti. Bazične i napredne vještine iz terapije prihvatanjem i posvećenošću (eng. Acceptance and commitment therapy), pored dr Igora Krnetića, učio je i od jednog od osnivača terapije dr Kelly G. Wilson (SAD), kao i od dr Russ Harris (Australija). Savremene kognitivno – bihejvioralne psihološke tretmane u radu sa klijentima primjenjuje posljednjih pet godina.

Slađana Milićević

stekla zvanje mastera psihologije na Odsjeku za psihologiju, Filozofskog fakulteta u Banjoj Luci, odbranom master teze „Stilovi suočavanja žena sa karcinomom dojke i doživljaj psihološke podrške“. Kvalifikovana je za primjenu kognitivno-bihejvioralne terapije pod supervizijom. Zaposlena je u Centru za punu svjesnost, u Banjoj Luci. U psihoterapijskom radu dominantno koristi kognitivno-bihejvioralnu terapiju, te bazične vještine iz terapije pune svjesnosti. Pripravnički staž je obavljala u Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „dr Miroslav Zotović“. Tokom izrade master teze od 2016. do 2017. kroz volonterski rad je pružala psihološku podršku oboljelima od malignih bolesti na Klinici za onkologiju, UKC Republike Srpske. Volontersko iskustvo je sticala u radu sa djecom u riziku kroz projekte Nove generacije. Od 2013. do 2016. radila je kao savjetnik na savjetodavnoj liniji za djecu „Plavi telefon“. Aktivno učešće je uzela u projektima „Kutak za decu“ i „LYRA projekat“, međunarodne organizacije Save the Children.

Nela Marinković Sarić

master psihologije, kvalifikovana je za primjenu kognitivno-bihejvioralne terapije. Zaposlena je u Centru za punu svjesnost u Banjoj Luci kao psihoterapeut. U psihoterapijskom radu dominantno koristi kognitivno-bihejvioralnu terapiju. Pored psihoterapije, aktivno se bavi naučno-istraživačkim radom i zaposlena je na Univerzitetu u Banjoj Luci, na Studijskom program psihologije. Su-osnivač je Centra za stres menadžment “StressLess” koji kreira treninge za kompanije s ciljem očuvanja mentalnog zdravlja zaposlenih u radnim organizacijama. Od 2014. godine aktivno se bavi osmišljavanjem i realizovanjem grupnih treninga i edukacija, koji su bazirani na kognitivno-bihejvioralnim principima.