Savjetovalište za odrasle

Slađana Milićević je master psihologije i predsjednica Centra za punu svjesnost. Kvalifikovana je za primjenu kognitivno-bihejvioralne terapije pod supervizijom. Zaposlena je u Centru za punu svjesnost gdje u svom radu primjenjuje treći talas KBT: ACT i CFT.

Zvanje mastera psihologije stekla je na Odsjeku za psihologiju, Filozofskog fakulteta u Banjoj Luci. Pripravnički staž je obavljala u Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „dr Miroslav Zotović“. Tokom izrade master teze „Stilovi suočavanja žena sa karcinomom dojke i doživljaj psihološke podrške“ od 2016. do 2017. kroz volonterski rad je pružala psihološku podršku oboljelima od malignih bolesti na Klinici za onkologiju. Volontersko iskustvo je sticala u radu sa djecom u riziku kroz projekte Nove generacije. Od 2013. do 2016. radila je kao savjetnik na savjetodavnoj liniji za djecu „Plavi telefon“. Aktivno učešće je uzela u projektima „Kutak za decu“ i „LYRA projekat“, međunarodne organizacije Save the Children. Zakažite termin.